The monument to Tadeusz Kościuszko at Dąbrowski Square